"בניי וחתניי ונכדיי מאוד אבקש מכם בכל לשון של בקשה שתתאמצו ותתחזקו לתפוס מסכת אחת …ותהגו בה תמיד…בכל יום …ותהיה נפשכם קשורה באותה מסכת ומובטחני שהיא תעמוד לכם ותעמול להיטיב לכם כמו שאמרו נפש עמל עמלה לו וכו' וכידוע המעשה באחד שאחז במסכת חגיגה"

פרויקט ש"ס הינו פרויקט מיוחד המפיץ רעיון של קבלת מסכת אחת לכל החיים. במסגרתו קבוצה מיוחדת במינה המונה 63 לומדים ביניהם אברכים, בעלי בתים, בני ישיבות, נוער דתי לאומי וילדים. כמו כן הקבוצה מפוזרת בכל רחבי הארץ. עיקר פעילותינו היא חיזוק תמידי והדדי הבא לידי ביטוי בשליחת מכתבי חיזוק, קשר טלפוני, חלוקת צ'ופרים וכמובן הפקת אירועי סיומי מסכת ברמה גבוהה בעלי פן מחזק מאוד בכדי לתת לחבריי הפרויקט את החשק להמשיך ולהתמיד בלימוד.  אי"ה וחפץ ה' בידינו יצלח תהיה ישיבה מיוחדת במינה ובאופן לימודה דרך סלולה להפיץ דרכה את אותו רעיון יקר המציאות של קבלת מסכת אחת לכל החיים ובכך נקיים ונפיץ צוואתו של הגה"צ הרב שמואל תפילינסקי זצוק"ל וזיע"א.

קום והתהלך בארץ

 • מסכת בכורות

מסכת בכורות

 • מסכת בבא קמא

מסכת בבא קמא

 • מסכת עדיות

מסכת עדיות

 • מסכת ערכין

מסכת ערכין

 • מסכת מעשרות

מסכת מעשרות

 • מסכת מכות

מסכת מכות

 • מסכת בבא מציעא

מסכת בבא מציעא

 • מסכת בבא בתרא

מסכת בבא בתרא

 • מסכת הוריות

מסכת הוריות

 • מסכת גיטין

מסכת גיטין

 • מסכת יבמות

מסכת יבמות

 • מסכת כתובות

מסכת כתובות

דברי חיזוק

2802, 2013

י"ח אדר תשע"ג

"אמר ר' אמי מאי דכתיב "כי נעים כי תשמרם בבטנך יכונו יחדיו על שפתיך" אמתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך ואמתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך" ( עירובין נד.)
שתשמרם […]

1402, 2013

ד' אדר תשע"ג

א} סיפר מהר"ש אלפנדרי זצ"ל שקיבל בשם רבנים הזקנים שהיו למהריב"ל ( ר"ת ר' יוסף בן לב ) שישים תלמידים , וכולם גאונים בתורה , וכל אחד מהם מלבד בקיאותו בתלמוד היה […]

1612, 2012

ג' טבת התשע"ג

"וכתיב כל חפציך לא ישוו בה , ואחז"ל בירושלמי ריש פאה כל העולם כולו אינו שוה לדבר אחד מן התורה ואפי' כל המצוות אינם שווין לדבר אחד מן התורה היינו ששכרה כנגד […]

212, 2012

י"ח כסליו התשע"ג

לכב' חבריי פרוייקט ש"ס הי"ו , אני חבר פרוייקט ש"ס ומחזיק במסכת מכשירין ברוך ה' , לפני כ-4 חודשים נבחנתי לישיבות גדולות , ובאחד הישיבות הגדולות שנבחנתי אז היה שם ראש ישיבה […]

מאמרים

2804, 2015

מכתב ברכה

אחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם ה' עליהם יחיו , בחסד ה' יתברך עלינו לאור פעילות משגשגת של הפצת תורה ויראה במטרה […]

2804, 2015

כתיבת ספר תורה לישיבה

לכב': התורם היקר הי"ו שלום וברכה.
פרוייקט ש"ס הינו פרוייקט שמגבש קבוצה בת 63 לומדים ברוך ה' כאשר הקשר בנוי על לימוד תורה […]

2801, 2013

סיומי מסכת

הנך מוזמן לסעודת מצוה של סיומי מסכת שתערך ברוב עם הדרת מלך במטרה לחזק את חבריך לפרוייקט להמשיך ולהתמיד במסכתם האישית ואותך […]

1201, 2013

מבצע קום והתהלך בארץ תשע"ב

בחודש שבט הבא עלינו לטובה ולברכה אי"ה
מסכת כתובות אליהו חזיזה ביחד עם מסכתות גיטין הרב דוד אברהמי ומסכת תענית הרב ששון מנשה […]